grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

Tag: Sexy Gaming

ประวัติพระพุทธเจ้าตอนที่ออกเทศนาธรรม หรือที่เรียกว่าปฐมเทศนา 

            หลายคนคงศึกษามาบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของพระพุทธเจ้าว่ากว่าที่พระองค์นั้นจะทรงบวชและทรงบรรลุเป็นโสดาบันนั้นพระองค์ต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาได้บ้างซึ่งในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้านั้นได้มีการแสดงธรรมที่พระองค์นั้นสามารถบรรลุและเผยแพร่ให้กับประชาชน

          หลังจากที่พระพุทธเจ้าสามารถบรรลุโสดาบันรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  หรือการที่พระองค์นั้นบรรลุถึงอริยสัจ 4 ได้แล้วนั้นพระองค์ก็ต้องมานั่งนึกเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่พระองค์รู้มาว่าพระองค์จะเอาข้อมูลความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อย่างไรเพราะพระองค์มองว่าความรู้ของพระองค์ที่ได้มานั้นสามารถเผยแพร่ได้

แต่คนเรานั้นไม่มีความสามารถในการรับรู้ที่เท่าเทียมกันซึ่งพระองค์นั้นสามารถที่จะจำแนกบุคคลเหล่านั้นได้ออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันหรือที่เราพูดกันในทางพระพุทธศาสนาว่าบัว 4 เหล่านั้นเอง 

ซึ่งพระองค์ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลานานถึง 7 อาทิตย์ด้วยกันกว่าพระองค์จะเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์บรรลุโสดาบันมานั้นพระองค์จะสามารถเผยแพร่ไปยังบุคคลต่างๆอย่างไรให้เข้าใจได้เหมือนกับที่พระองค์เข้าใจ เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วข้อมูลเดียวกันนั้นคนเราสามารถรับรู้ได้ไม่เท่าเทียมกัน

บางคนสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีแต่บางคนก็ต้องใช้ระยะเวลาในการอธิบายอย่างยาวนานหลายครั้งด้วยการกว่าที่จะเข้าใจดังนั้นผู้คนจึงเหมือนกับบัว 4 เหล่าอย่างไรก็ตามแต่เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่พระองค์อยากจะเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงได้ศึกษามา

จึงได้นึกถึงกลุ่มคนที่ผมคิดว่าจะสามารถรับรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้ง่ายมากที่สุดหลังจากนั้นพระองค์ก็จะให้บุคคลเหล่านั้นไปเผยแพร่ต่อจากพระองค์อีกทีหนึ่งดังนั้นบุคคลแรกที่พระองค์นึกถึงพี่จะไปเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนนี้ก็คือพระอาจารย์ที่พระองค์ได้ไปร่ำเรียนมากับพระอาจารย์ทั้งสองสำนักก่อนหน้าที่พระองค์จะตรัสรู้

นั่นก็คือ  อาฬารดาบส กับ อุทกดาบส นั่นเอง แต่เมื่อไปถึงที่สำนักอาจารย์ทั้งสองคนก็ตายไปแลว้ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจงได้เดินทางไปแสดงธรรมให้กับปัญจวัคย์ทั้ง 5 คน

ซึ่งเมื่อตอนที่พระองค์กำลังลองผิดลองถูกในการศึกษาพระธรรมนั้น ปัญจวัคย์ทั้ง 5 คนนี้ได้มาคอยรับใช้พระองค์นั่นเอง  ซึ่งหลังจากที่ ปัญจวัคย์ทั้ง 5 คน เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์แล้ว ปัญจวัคย์ทั้ง 5 คน ก็ได้ออกบวชเหมือนกันพระพุทธเจ้านั่นเอง  และแน่นอนว่าเมื่อทางปัญจวัคย์ทั้ง 5 คน

ออกบวชและศึกษาพระธรรมอย่างถ่องแท้ พวกเขาทั้งหมดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ในที่สุด  ซึ่งปัญจวัคย์ทั้ง 5 คนนี้เองที่เป็นกำลังสำคัญในการที่ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 

 

สนับสนุนโดย  Sexy Gaming