grandprixactual (1)
Search
Close this search box.

ดนตรีสมัยบารอก

ดนตรีสมัยบารอก สมัยบารอกนั้นเป็นชื่อที่นำมาใช้เรียกช่วงเวลาในการเกิดขึ้นของศิลปะดนตรีในยุคนั้น เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 17 และมาสิ้นสุดลงในช่วงศตวรรษที่18 รวมทั้งหมดราวๆ 150 ปี

บารอกนั้นได้มีการปรากฎขึ้นบทประพันธ์ของ เจเอสบาคและจอร์ช ฟริเดอร์ริกแฮนเดล ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่มีการแต่งขึ้นโดยคีตกวีผู้มากความสามารถในช่วงแรกของศตวรรษที่ 18 โดยในช่วงนั้นคีตกวีส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจดนตรีแนว Monody มากขึ้น ซึ่งในเพลงแต่ละเพลงนั้นจะมีลักษณะในเพลงคือการขับร้องเพียงแนวเดียวดำเนินทำนองเท่านั้น

และเป็นแนวสำคัญที่มีการบรรเลงและร้องว่าที่เรียก Basso Continuo ทำหน้าที่สำคัญในบรรเลงคือการทำเสียงคลอเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาประกอบกับดนตรีที่กำลังบรรเลงนั่นเองและทำให้เกิดเป็นคอร์ดขึ้นมา

ความสำคัญและลักษณะพิเศษของดนตรีในสมัยบารอกนั้นก็คือการสร้างสรรค์ดนตรีที่มีลักษณะมีความตัดกัน เช่นความเร็วและความช้า ความดัง ความค่อย ในการบรรเลงดนตรีและร้องประสาน การบรรเลงเพลงแบบเดี่ยวและการบรรเลงเพลงแบบร่วมกันหรือที่เรียกว่าการบรรเลงแบบวง ซึ่งการบรรเลงดนตรีในลักษณะนี้นั้นมักจะพบในงานดนตรีอย่างซิมโฟเนีย เป็นต้น

ดนตรีในสมัยบารอกนั้น ในเรื่อบงของการบรรทึกตัวโน๊ตได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมาเป็นที่เห็นและใช้อย่างในปัจจุบัน นั่นก็คือการใช้บรรทัด5เส้น การใช้น็ตกุญแจซอลและตัวน๊ตอื่นๆอย่างในปัจจุบัน โดยมีการใช่สัญษณ์ตัวโน๊ตในการแทนความยาวของการบบรเลง การหยุดเป็นจังหวะและเล่นตามตัวโน?ตในบรรทัด5เส้นตามลำดับของเสียงและก็มีตัวเลขในการบอกอัตราจังหวะในการบรรเลงและการแบ่งวรรคห้องและก็ยังมีสัญลักาณ์อื่นๆที่มีลักษณะเหมือนในปัจจุบันนั่นเอง สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ใช้ในการบันทึกลักษณะของเสียงดนตรี

อย่างไรก็ตามลักษณะที่มี่ความพิเศษของดนตรีในสมัยบารอกนั้นโดยต่างจากยุคอื่นๆที่ผ่านมาโดยในสมัยบารอกเป็นยุคที่เริ่มมีการพัฒนาและนำเครื่องดนตรี รวมทั้งสื่อต่างๆทางด้านดนตรีมาใช้เพื่อตอบโต้กันในการบรรเลง ยกตัวอย่างเช่น เสียงนักร้องที่ขับร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่บรรเลง

การบรรเลงในลักษณะเดี่ยวและลักษณะกลุ่มหรือวงและมีการใช้เบสในการตอยบโต้โดยจะสามารถเป็นได้ทั้งการบรรเลงแบบทำนองและแบบประสานเสียง และยังมีการประสานเสียงโดยการประสานเสียงนั้นเป็นการประสานเสียงของผู้ขับร้องโดฟยอ้างอิงในการประสานเสียงจากตอร์ด

หรือตัวน๊ตนั่นเองเพื่อให้การประสานเสียงนั้นเป็นไปอย่างไพเราะ ดนตรีในสมัยบารอกนั้นจึงถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ดนตรีที่มีความพิเศษและมีความน่าสนใจและเป็นดนตรีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างดีจนถึงปัจจุบันด้วย ก็ถือว่าเป็นสมัยที่ดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างมาก

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เว็บพนัน ufabet